Qingyuan (Christina) Guo

Email: qguo72@wisc.edu

Headshot Qingyuan Guo

Class of 2020
Rotating Student